Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

Пољопривредна школа ’’Радош Јовановић Сеља’’ Прокупље, ул. Вука Караџића бр. 1.

(у даљем тексту: Школа), на основу одлуке Школског одбора бр. 01-479/1 од 14.09.2015. године, расписује

  

ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ  ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ЛИЦИТАЦИЈОМ

која ће бити одржана 23.11.2015. године

 

Продају се путем лицитације следећа основна средства:

Ред. бр.

Назив

основног средства

Година производње

Процењена вредност у дин.

Износ депозита у динарима

1.        

Трактор ИМТ 577 ДВ

1983.

250.000,00

 

2.        

Трактор ИМТ 579 ДВ

1978.

300.000,00

 

3.        

Трактор ИМТ 533 ДВ

1960.

120.000,00

 

4.        

Бош сто ''МИРКУЗ'' (Мађарска)

 

180.000,00

 

5.        

Доставно возило марке ''ФОРД ФИЕСТА КУРИР''

 

30.000,00

 

 

Право учешћа на лицитацији имају домаћа и страна правна и физичка лица и редузетници, осим: чланова Комисије; брачног друга, детета и родитеља члана Комисије, родитеља и детета брачног друга члана Комисије; запослених у Школи.  

Заинтересована лица могу да разгледају возила у период од  ________2015. до _______2015. године.

Разгледање возила се врши радним даном у периоду од 8-14 часова.

Ближе информације могу се добити на телефон број (027) 331213

                Лица заинтресована за куповину имају право учешћа на лицитацији уколико до _____ 2015. године доставе Комисији за лицитацију: Пријаву и доказ о уплати епозита.  Депозит се уплаћује у динарима у износуод 10% од почетне цене за свако возило појединачно на рачун Школе бр. __________________, сврха уплате: депозит, позив на број: редни број возила из огласа.

 Пријава физичкоглицазаучешћеналицитацијисадржи:

1)редни број са подацима о возилу које је предмет продаје;

2) име и презиме, име и презиме једног родитеља;

3) адресу, матични број и потпис;

4) фотокопију личне карте

5) број телефона и број факса;

6) број рачуна за враћање депозита;

                Пријава  правног лица за учешће на лицитацији садржи:

1) редни број са подацима о возилу које је предмет продаје;

2) назив фирме и матични број правног лица

3) име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат фирме;

4) оверену фотокопију извода из Агенције за привредне регистре

5) оверену фотокопију овлашћења за заступање на лицитацији које доноси надлежни орган;

6) број рачуна за враћање депозита

                Доказ о извршеној уплати, пријава и документа достављају се у наведеном року непосредно Школи или се шаљу поштом, на адресу Прокупље, ул. Вука Караџића бр. 1.

На повраћај депозита нема право учесник на лицитацији: који не прихвати почетну цену, који излицитира највећу цену а не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.

             Лицитација ће се одржати _________2015. године у 12 часова у просторијама Школе у Прокупљу, ул. Вука Караџића бр. 1.

             Регистрација учесника је ________2015. године од 11 до 12 часова на месту где се одржава лицитација.        

ПДВ и остали трошкови купопродаје падају на терет купца.

 

КОМИСИЈА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ

 

Промотивни видео

Erasmus+ Programme